ORGANISATION

Vi kan hjälpa dig med att:

- planera för en kommande organisationsförändring
- hjälpa till att skapa en effektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning
- genomföra introduktion och implementering av en organisationsförändring

- genomföra ett mål- och visionsarbete
- sätta upp kort- och långsiktiga mål
- hålla workshops kring frågorna för att skapa en gemenskap kring företagets kärnvärden
- gå igenom företagets behov av utveckling och förändring
- skriva en verksamhetsplan för kommande år
- genomföra regelbundna uppföljningar av verksamhetsplanen
- arbeta med att definiera och förstärka ert varumärke

- besätta centrala roller i företaget såsom vd, enhetschefer och administrativa chefer
- som styrelseledamot ge viktiga inspel och råd i företagets utveckling
- ta rollen som kvalificerad projektledare framför allt i tidiga skeden

organisation-2-sans